ZAKONI

Zakon o vodama (NN 153/09., 130/11., 56/13., 14/14.) (izvan snage)
Zakon o vodama (NN 66/19.)
Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19.)

Zakon o hrani (NN 81/13., 14/14., 30/15.)​
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 147/14.)
Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09., 56/13., 154/14., 119/15., 120/16., 127/17.)​
Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14., 110/15.)
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13., 64/15., 104/17.)
Zakon o trgovačkim društvima (NN 40/19) 

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) 
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 11/19) 
Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) 
Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12) 
Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) 
Zakon o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96) 
Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20) 
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) 
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18) 
Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17) 
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19) 
Zakon o zaštiti okoliša (NN 12/18, 82/94, 128/99, 110/07, 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)

 

 

PRAVILNICI

Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zone sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11., 47/13.)​
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13., 43/14., 27/15., 3/16.)​
Pravilnik o kretanju i kontroli knjigovodstvenih isprava
Procedura za potpunu i pravodobnu naplatu potraživanja
Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08)

 

UVJETI

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga
Izmjene i dopune Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga od 01. kolovoza 2018. g.

 

PLANOVI

Plan poslovanja Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. za 2020. godinu
Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda 
Operativni plan - Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.


 

ODLUKE

Odluka o vodnom redarstvu

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine:

Vinkovci, Andrijaševci, Babina Greda, Cerna, Ivankovo, Nijemci, Nuštar, Otok, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Tordinci, Tovarnik, Vođinci, Vrbanja

Odluke o zonama sanitarne zaštite za sljedeća izvorišta:

Banovina (Tovarnik)Barbine (Lipovac), Berava (Babina Greda), Ekonomija (Mirkovci), Grac (Ivankovo), Ilača (Ilača), Kanovci (Vinkovci), Park (Nuštar), Stara ciglana (Nijemci), Skela (Antin), Skorotinci (Otok), Sojara (Vrbanja), Topolik (Privlaka), Veliki kraj (Stari Jankovci), Viganj-2 (Slakovci), Vodenice (Stari Mikanovci) i Šumarija (Otok).

 

 

EU PROPISI I MEĐUNARODNI DOKUMENTI

Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 345, 17. 11. 2003.) 

Direktiva 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora (SL L 175, 27. 6. 2013.). 

Smjernice o preporučenim standardnim dozvolama, skupovima podataka i naplati ponovne uporabe dokumenata 2014/C 240/01 

Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31. 5. 2001.) 

Direktiva o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, 26.10.2016, SL EU L 327/1