Tijekom 2010. godine u našoj organizaciji uspješno je implementiran i u primjeni je HACCP sustav upravljanja.

HACCP sustav (Hazard Analysis Critical Control Point) predstavlja analizu opasnosti i identifikaciju kritičnih kontrolnih točaka tijekom nabave sirovina, proizvodnje, pripreme, skladištenje i transport hrane (vode), odnosno preventivan i sistematičan sustav praćenja i kontrole svih čimbenika koji mogu utjecati na zdravstvenu ispravnost hrane (zasnovan na primjenu ispravnih tehnoloških procesa i njihovoj kontroli te nadzoru cijelog procesa).

Primjena HACCP sustava u Republici Hrvatskoj definirana je Zakonom o hrani (NN 46/07). Navedenim zakonom u čl. 51. definira se obveza uspostavljenja i provođenje redovite kontrole higijenskih uvjeta proizvodnje za sve subjekte u proizvodnje hrane provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu s načelima sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka.

Prednosti primjene HACCP sustava očituju se u slijedećem:

 • primjenjiv je na cijeli proizvodni lanac
 • eliminira ograničenja tradicionalnog pristupa kontroli zdravstvene ispravnosti hrane
 • analizira sve potencijalne opasnosti koje se mogu pojaviti (fizičke, kemijske, biološke)
 • omogućava poduzimanje korektivnih mjera tijekom odvijanja procesa
 • omogućava lako nadgledanje kontrolnih parametara
 • smanjuje troškove
 • definira odgovornost uključenih zaposlenika
 • omogućava uvođenje promjene (tijekom revizije sustava)
 • kompatibilan je s ostalima sustavima kvalitete (ISO)

Kao najvažniji preduvjet primjene HACCP sustava potrebno je osigurati minimum tehničkih, higijensko-sanitarnih i organizacijskih uvjeta za nabavu, skladištenje sirovine, proizvodnju, skladištenje gotovog proizvoda i prema potrebi transport.
Ovi uvjeti obuhvaćaju čitav niz postulata:
 1. dobre proizvođačke prakse

 • adekvatnost prostora, opreme i uređaja
 • izradu plana održavanja opreme i uređaja te plana kalibracije mjerne opreme
 • postojanje potrebnih radnih uputa
 • izbjegavanje križane kontaminacije
 • izradu plana osoblja i provjere efikasnosti
 • omogućavanje sljedivosti proizvoda
 • označavanje proizvoda
 • odlaganje otpada
 • potrebne zapise 

2. dobre higijenske prakse

 • izrada plana pranja i dezinfekcije prostora, opreme i uređaja te pribora i opreme za provedbe plana
 • izradu radnih uputa za pranje i dezinfekciju
 • primjenu standardnih sanitacijskih postupaka
 • provedbu mjera dezinsekcije i deratizacije
 • izradu plana obuke osoblja i provjere efikasnosti
 • potrebne zapise