Blagajna poduzeća: 7:30-14h, Blagajna Terma: 8-13h (subotom 8-12h)

HACCP sustav

Tijekom 2010. godine u našoj organizaciji uspješno je implementiran i u primjeni je HACCP sustav upravljanja.

HACCP sustav (Hazard Analysis Critical Control Point) predstavlja analizu opasnosti i identifikaciju kritičnih kontrolnih točaka tijekom nabave sirovina, proizvodnje, pripreme, skladištenje i transport hrane (vode), odnosno preventivan i sistematičan sustav praćenja i kontrole svih čimbenika koji mogu utjecati na zdravstvenu ispravnost hrane (zasnovan na primjenu ispravnih tehnoloških procesa i njihovoj kontroli te nadzoru cijelog procesa).

Primjena HACCP sustava u Republici Hrvatskoj definirana je Zakonom o hrani (NN 46/07). Navedenim zakonom u čl. 51. definira se obveza uspostavljenja i provođenje redovite kontrole higijenskih uvjeta proizvodnje za sve subjekte u proizvodnje hrane provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu s načelima sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka.

Prednosti primjene HACCP sustava očituju se u slijedećem:

*primjenjiv je na cijeli proizvodni lanac
*eliminira ograničenja tradicionalnog pristupa kontroli zdravstvene ispravnosti hrane
*analizira sve potencijalne opasnosti koje se mogu pojaviti (fizičke, kemijske, biološke)
*omogućava poduzimanje korektivnih mjera tijekom odvijanja procesa
*omogućava lako nadgledanje kontrolnih parametara
*smanjuje troškove
*definira odgovornost uključenih zaposlenika
*omogućava uvođenje promjene (tijekom revizije sustava)
*kompatibilan je s ostalima sustavima kvalitete (ISO)

Kao najvažniji preduvjet primjene HACCP sustava potrebno je osigurati minimum tehničkih, higijensko-sanitarnih i organizacijskih uvjeta za nabavu, skladištenje sirovine, proizvodnju, skladištenje gotovog proizvoda i prema potrebi transport.

Ovi uvjeti obuhvaćaju čitav niz postulata:
 

1. dobre proizvođačke prakse

*adekvatnost prostora, opreme i uređaja
*izradu plana održavanja opreme i uređaja te plana kalibracije mjerne opreme
*postojanje potrebnih radnih uputa
*izbjegavanje križane kontaminacije
*izradu plana osoblja i provjere efikasnosti
*omogućavanje sljedivosti proizvoda
*označavanje proizvoda
*odlaganje otpada
*potrebne zapise
 

2. dobre higijenske prakse

*izrada plana pranja i dezinfekcije prostora, opreme i uređaja te pribora i opreme za provedbe plana
*izradu radnih uputa za pranje i dezinfekciju
*primjenu standardnih sanitacijskih postupaka
*provedbu mjera dezinsekcije i deratizacije
*izradu plana obuke osoblja i provjere efikasnosti
*potrebne zapise